เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดประชุมประชาคม เรื่อง สถานที่ทิ้งเศษวัสดุ (วัสดุคอนกรีตเดิม) เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ระหว่าง ม.3 – ม.1 ณ วัดวังกระเบียน ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมีประชาชนในเขตพื้นที่ ม.1 บ้านวังกระเบียน เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมประชาคมมีมติให้ทิ้งเศษวัสดุเดิมในบริเวณพื้นที่วัดท่าฉนวน ม.2 เพื่อประโยชน์ในการจัดทำลานจอดรถของวัด ก่อนที่จะเทคอนกรีตทับในอนาคตต่อไป