โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด๑ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๑๐กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน๒ล้อ จำนวน๑คัน

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่๔ บริเวณบ้านนายรามสิทธิ์ สิมบุตร ถึงสะพานบ้านนางสมทรง เป่าทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณบ้านนางเย็นตา ศรีหาพล ถึงสระน้ำ หมู่ที่๖ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่๔ บริเวณบ้านนายรามสิทธิ์ สิมบุตร ถึงสะพานบ้านนางสมทรง เป่าทอง

จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่๖

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่๓ ถึงหมู่ที่๑ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่๓ ถึงหมู่ที่๑ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่๓ ถึงหมู่ที่๑ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี