องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ขอร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน  โดยกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเเสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อกระตุ้นการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น และตอกย้ำเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ผู้เยี่ยมชม: 3,549