Reply To: กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

corruption Forums สอบถามปัญหา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ Reply To: กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

#2644
admin
Keymaster

ต้องขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับน้องๆเด็กปฐมวัย ที่จะจบการศึกษาประจำปี 2563 ทางกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้กำหนดจะดำเนินการในวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่จะถึงนี้ พร้อมเตรียมงาน มอบหมายหน้าที่ แบ่งความรับผิดชอบ ให้กับเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด (โควิด 19) ที่กำลังเป็นอยู่ในช่วงนี้ ทำให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้องสั่งการโดยตรงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ห้ามจัดให้มีการเรียนการสอน และกิจกรรมใดๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเด็ดขาด ทำให้กิจกรรมปัจฉิมนิเทศที่วางแผนไว้ต้องถูกระงับไปโดยปริยาย หว้งว่าท่านคงเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวด้วยครับ