การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

การกําหนดแนวทางการพัฒนา ด้วยความเห็นร่วมกันว่า การบริหารจัดการในพื้นที่ต้องเป็นการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

การบริหารงานหรือการจัดการภายในหน่วยงาน มีความจำเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงาน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารของ อบต. มีแนวทางนโยบายพัฒนาบุคลากร เลือกคนให้ถูก ใช้คนให้เป็น เลือกคนที่มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีความพยายามสูง และไม่เห็นแก่ตัว มีกลยุทธ์ในการบริหารงาน ใช้เครื่องมือมาประยุกต์ศึกษาวิจัยหาความต้องการของประชาชน สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการสร้างคน พัฒนาผู้นำในทุกระดับ มีการยกย่องชื่นชมผู้ปฎิบัติงานและต้องมีการบริหารผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นกระบวนการร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร หัวหน้า และบุคลากรแต่ละคนในการบริหาร เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทางของหน่วยงาน