การบริหารจัดการ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

การบริหารจัดการ

การจัดซื้อ-จัดจ้าง

บริหารงานบุคคล

ป้องกันการทุจริต

ส่งเสริมความโปรงใส

การบริหารจัดการ

บริหารงานบุคคล

ป้องกันการทุจริต

ส่งเสริมความโปรงใส

รวมภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม/โครงการ ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น