เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดให้มีการประชุมพนักงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อรับทราบนโยบายของคณะผู้บริหาร เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น