การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดำเนินกิจกรรมการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในการดำเ
วุฒิบัตร (รองปลัด)
ภาพ ปปช.เชิดชูเกียรติ อบต.วังจั่น