การประชุมประชาคมเรื่องสถานที่ทิ้งเศษวัสดุ (วัสดุคอนกรีตเดิม เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ระหว่าง ม.3-ม.1)

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดประชุมประชาคม เรื่องสถานที่ทิ้งเศษวัสดุ (วัสดุคอนกรีตเดิม) เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ระหว่าง หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 1 ณ วัดวังกระเบียน ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี มีประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านวังกระเบียน เข้าร่วมประชุม โดยผลการประชุมประชาคมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุม มีมติให้นำเศษวัสดุดังกล่าว ไปจัดทิ้งในเขตวัดท่าฉนวน หมู่ที่ 2 เพื่อจัดทำเป็นลานจอดรถบริเวณวัดท่าฉนวน ผลจากการจัดประชุมประชาคม ทำให้การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 1 (ช่วงแรก) สำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจร เดินทางในเขตพื้นที่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)