คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

1.  กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.
3.  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
4.  วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

นางน้ำค้าง พลายละหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

เบอร์โทรติดต่อ 087-9704010

ดิฉันน้ำค้าง  พลายละหารจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลวังจั่น

คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

นางขวัญดาว กำเนิดสิงห์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

081-9465906

นางสาวธัญญเรศ เทียมสวรรค์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

081-8321376

4111

นายประพัฒน์พงศ์ สีหาผล

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

098-4127122