จ้างออกแบบและควบคุมงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๓ – หมู่ที่ ๑ ตำบลวังจั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more...