ตราสัญลักษณ์

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

logo

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ตราสัญลักษณ์

ต้นไม้ ชื่อ “ไม้จั่น” หมายถึง ไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่มีอยู่เป็นจำนวนมากบริเวณตำบลวังจั่น 
สายน้ำ หมายถึง ลำคลองในตำบลวังจั่นที่มีความลึก
จึงเป็นที่มาของชาวบ้านจึงนำมาตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “วังจั่น”

รวมภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม/โครงการ ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น