ตำบลน่าอยู่

บ้านเรือนในตำบลเป็นระเบียบเรียบร้อย การวางผังเมือง การวางระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รองรับความเจริญเติบโตของตำบล

สร้างตำบลให้น่าอยู่

สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นมีลักษณะความเป็นชนบท  มีอัตราการเจริญเติบโตของประชากรน้อยในแต่ละปี ประกอบกับประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นจึงมี การกําหนดแนวทางการพัฒนาด้วยความเห็นร่วมกันว่าควรกําหนดให้การวางผังเมือง การวางระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของประชากรและการเปลี่ยนแปลงของตำบลในอนาคต  จะทําให้เป็นตำบลที่น่าอยู่มีระเบียบสวยงาม