นโยบายผู้บริหาร

การดำเนินการที่คณะผู้บริหาร อบต.วังจั่น ให้ไว้กับประชาชนชาวตำบลวังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

นางน้ำค้าง พลายละหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ดิฉันขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินการ ที่จะได้ทำต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และดิฉันเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสมาชิกสภาอบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่จะร่วมกันทำงานให้บรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค์ เพราะเป้าประสงค์ ของเราทุกคนคือ “ประโยชน์สุขของประชาชน” 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน