บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม