ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณบ้านนางสายฝน ศรีเมือง ถึง สระหมู่ที่ ๕ ตำบลวังจั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔