องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ประจำปีการศึกษา 2565 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็