เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ) โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง