ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

การบริหารจัดการ

การป้องกันการทุจริต

การจัดซื้อ-จัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

รวมภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม/โครงการ ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น