ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะกรรมการฯเข้าร่วมตรวจสอบและประเมินฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *