พัฒนาคุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิตที่ดีย่อมส่งผลให้ประชากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น การมีบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนในพื้นที่ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

พัฒนาคุณภาพชีวิต

การส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินชีวิตของชุมชนและสังคมให้สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ พร้อมเสริมสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืน