เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายพีระ  โหมดเครือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น รับมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 จากนายณรงค์  ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง เป็นผู้มอบ