ศูนย์รับแจ้งเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอเรียนแจ้งว่าหากพบเห็นการทุจริต ของพนักงาน อบต.และเจ้าหน้าที่ โปรดแจ้ง โทรศัพท์ 036-706600  Email : saraban@wangjun.go.th หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานบริเวณหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หรือติดต่อโดยตรง นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  ในวันและเวลาทำการ โทร.036-706600 หรือนางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น โทร 087-9704010 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เรื่องร้องเรียนของท่านจะปกปิดเป็นความลับ ด้วยความขอบคุณ