รับแจ้งการทุจริต ประพฤติมิชอบ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น พบเห็นการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม/เดือดร้อน โปรดแจ้ง โทรศัพท์ 036-706600  Email : info@wangjun.go.th หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานบริเวณหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  หากท่านติดต่องานแล้วไม่ได้รับความสะดวก เช่น ล่าช้าหรือมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับข้อยุติ กรุณาติดต่อโดยตรง นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  ในวันและเวลาทำการ โทร.036-706600 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เรื่องร้องเรียนของท่านจะปกปิดเป็นความลับ ด้วยความขอบคุณ