รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพ