ร้องเรียน – ร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น

"ปัญหาความเดือดร้อนของท่าน จะได้รับการแก้ไข"

หากท่านประสบปัญหา และต้องการแสดงความคิดเห็น

ท่านต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม/เดือดร้อน หรือท่านติดต่องานกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นแล้วไม่ได้รับความสะดวก เช่น ล่าช้าหรือมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับข้อยุติ หรือท่านต้องการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ท่านสามารถแจ้งเหตุปัญหาต่างๆของท่านได้ที่นี่  เรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และปัญหาของท่านจะได้รับการแก้ไขโดยทันที 
: ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ รับฟังความคิดเห็น องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ช่องทางส่งข้อความผ่านอีเมล

ช่องทางส่งข้อความโดยระบบ Facebook Comment