สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

023-1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพั