สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

023-4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพั