สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัส