สำนักปลัด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งงานภายในออกเป็น 8 งาน  ดังนี้

1.1 งานบริหารงานทั่วไป
         – งานธุรการ งานสารบรรณ
         – งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
         – งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
         – งานตรวจสอบภายใน
         – งานสนับสนุนและบริการประชาชน
         – งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
         – งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนใด
1.2  งานนโยบายและแผน
         – งานนโยบายและแผนพัฒนา
         – งานวิชาการและแผน
         – งานข้อมูลการประชาสัมพันธ์
         – งานงบประมาณ
         – งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนของ อบต.
         – งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
1.3  งานบริหารงานบุคคล
         – งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ทุกระดับ ทุกตำแหน่ง
         – งานสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
         – งานการพัฒนาบุคลากร
         – งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
         – งานเกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
         – งานระบบสารสนเทศระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น LHR
         – งานทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         – งานอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         – งานเตรียมแผนป้องกันภัย งานช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบภัย
         – งานกู้ภัยต่างๆ
         – งานอันเกี่ยวเนื่องกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
         – งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบล
         – งานบริการระบบแพทย์ฉุกเฉิน EMS
         – งานรักษาความสะอาด
1.5  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         – งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
         – งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
         – งานสุขาภิบาลทั่วไปและงานสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการ
         – งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
         – งานศูนย์บริการสาธารณสุข
1.6  งานกฎหมายและคดี
         – งานกฎหมายและนิติกรรม สัญญาต่างๆ
         – งานการดำเนินการทางคดีและการปกครอง
         – งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
         – งานข้อบัญญัติ ข้อบังคับ และระเบียบ อบต.
1.7  งานกิจการสภา อบต.
         – งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
         – งานการประชุมสภา อบต.
         – งานอำนวยการและประสานงานของกิจการสภา
1.8  งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
         – งานข้อมูลวิชาการเกษตร
          – งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
          – งานส่งเสริมทางด้านการเกษตร พืชไร่ พืชสวน
         – งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
         – งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
         – งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด

หัวหน้าสำนักปลัด

นายอนุชา

แสงก่ำ

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

นางพัชรี บุญยืน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.นงนุช ดำขำ

นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.สุนทรี ทองพร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.อรพรรณ โอภาส

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสงวนศรี รัตนบำรุง

แม่บ้าน

นายศรเพชร น้อยประถม

พนักงานขับรถยนต์