หัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอภิศักดิ์

หันทิพย์

หัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

นายพีระ โหมดเครือ

รองปลัด อบต.

นางพรนิภา ชอบดี

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอนุชา แสงก่ำ

หัวหน้าสำนักปลัด

นายศราวุฒิ ศักดิ์ดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายรัฐพงศ์ กินจำปา

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น