หัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

นายอภิศักดิ์ หันทิพย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

เบอร์โทรติดต่อ 082-5460889

ผมขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตามแผนพัฒนาและแผนการดำเนินการ ที่จะได้ทำต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และผมเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่จะร่วมกันทำงานให้บรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค์ เพราะเป้าประสงค์ ของเราทุกคนคือ “ประโยชน์สุขของประชาชน”

หัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

pera

นายพีระ โหมดเครือ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

083-0686869

พี่พร

นางพรนิภา ชอบดี

ผู้อำนวยการกองคลัง

083-9648553

เสก

นายอนุชา แสงก่ำ

หัวหน้าสำนักปลัด

086-0996713

bee

นายศราวุฒิ ศักดิ์ดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

080-6638716

เสก

นายอนุชา แสงก่ำ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม

086-0996713

pera

นายพีระ โหมดเครือ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น รักษาราชการแทนผู้อำนวนการกองการศึกษา

083-0686869