เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดอบรมแนวทางการจัดการเลือกตั้ง ให้กับเจ้าหน้าที่ กปน. เพื่อดำเนินการจัดเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกสำโรง