เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔

O21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ