เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นร่วมกับเทศบาลตำบลโคกสำโรง และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิก สภา อบต.วังจั่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลวังจั่น เข้าร่วมโครงการ