เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย ให้กับผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีอาชีพ มีรายได้ เพิ่มในครัวเรือน