เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลวังจั่น ประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่มีความรู้เท่าทันกับโรคภัยไข้เจ็บที่จะทำให้เกิดการเจ็บป่วย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจั่น