เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอโคกสำโรง เพื่อให้ผู้ประสานพลังแผ่นดินในเขตพื้นที่ตำบลวังจั่นมีความรู้และเท่าทันกับสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน