โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี