ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เลขที่ 9/2 หมู่ 4 ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

รับสมัครเด็กอายุ 2-3 ปี เข้าเรียนในระดับปฐมวัย

***หลักฐานการสมัคร***
1. รูปถ่ายขนาด 3*4 ซม.(หนึ่งนิ้วครึ่ง) จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชนบิดา จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประชาชนมารดา จำนวน 1 ฉบับ
7. สูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ