จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย เขตพื้นที่ตำบลวังจั่น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย เขตพื้นที่ตำบลวังจั่น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่๓ ถึงหมู่ที่๑ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่๓ ถึงหมู่ที่๑ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ โรงเรียนบ้านวังจั่น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง บริเวณสะพานหมู่ที่๒ บ้านท่าฉนวน ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางหนูขำ นามวี ถึง นานายนิพันธ์ จรรยา หมู่ที่๕ บ้านวังจั่น ตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง