admin

พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางพรนิภา  ชอบดี ผู้อำนวยการกองคลัง และนายอนุชา  แสงก่ำ หัวหน้าสำนักปลัด ตัวแทนหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกสำโรง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพสกนิกรเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน          

รับมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายพีระ  โหมดเครือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น รับมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 จากนายณรงค์  ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง เป็นผู้มอบ

อบรมเจ้าหน้าที่ กปน. องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดอบรมแนวทางการจัดการเลือกตั้ง ให้กับเจ้าหน้าที่ กปน. เพื่อดำเนินการจัดเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกสำโรง    

แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ ออกแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019

ต้อนรับนายอำเภอตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล 5

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายณรงค์  ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง ออกตรวจเยียมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ บริเวณวัดคลองสายบัว หมู่ 7 ตำบลวังจั่น