จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อผงเคมีดับเพลิง จำนวน ๒๐ ถัง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อถังแก๊ส จำนวน ๒ ถัง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านวังจั่น ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอบ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพ่นหมอกควัน ตามโครงการพ่นหมอกควันและสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง