admin

ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผู้บริหารองค์การฯ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผู้บริหารองค์การ อบต. วังจั่น  โดยมีนายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง เป็นประธานคณะกรรมการฯ  

รับสมัครพนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 3 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางน้ำค้าง พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นนายญาณภัทร  อยู่สุขสำราญใจ กำนันตำบลวังจั่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ตำบลวังจั่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกสำโรง

Big Cleaning Day 12 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการ Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดวังจั่น  

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1.ตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียน 2.คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน – ผู้ปกครอง มีสัญชาติไทยและมีเด็กแรกเกิดในความอุปการะ – เด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป มีอายุครบ 6 ปี ครอบครัวมีรายได้น้อย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน 3.เอกสารประกอบการลงทะเบียน – แบบลงทะเบียน (ดร.01) – แบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02) – บัตรประชาชนผู้ปกครอง – สมุดบัญชีเงินฝากผู้ปกครอง – สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดชมพู) – ใบรับรองเงินเดือน – สำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการของผู้รับรอง 2 คน

กรมบัญชีกลาง เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563

กรมบัญชีกลาง เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 แจ้งว่าได้โอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการเรียบร้อยแล้ว

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับ ประถมศึกษา ของโรงเรียนบ้านวังจั่น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย    

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเยาวชนประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเยาวชนประจำปี 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับปฐมศึกษา ระดับชั้น ป3 – ป6 ของโรงเรียนบ้านวังจั่น จำนวน 36 คน พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านวังจั่น  

โครงการรักการอ่าน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการรักการอ่าน ประจำปี 2563 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง ได้แก่นางกชพร  อุ้ยลี ตำแหน่ง ครู คศ.1  มีผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย และครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เข้าร่วมโครงการฯ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น โดยมีคณะกรรมการกองทุนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น