admin

แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ ออกแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019

ต้อนรับนายอำเภอตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล 5

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายณรงค์  ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง ออกตรวจเยียมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ บริเวณวัดคลองสายบัว หมู่ 7 ตำบลวังจั่น  

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตามเอกสารประกาศ ดังนี้

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น นั้นคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ ขอประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายละเอียด ดังนี้

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ตามรายละเอียด ดังนี้