ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565)

รายงานผลการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

รายงานผลการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงินต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงินต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนกรกฎาคม 2565 – เดือนกันยายน 2565)

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนกรกฎาคม 2565 – เดือนกันยายน 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2565)