สรุปผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2565

สรุปผลการดำเนินโครงการแข่งขันนักกีฬาต้านยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

สรุปผลการดำเนินโครงการแข่งขันนักกีฬาต้านยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

สรุปผลการดำเนินโครงการแข่งขันนักกีฬาต้านยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 13-14 เมษายน พ.ศ.2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวเป็นผู้ได้รับเชื้อไวรัสโควิด 2019

แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวเป็นผู้ได้รับเชื้อไวรัสโควิด 2019

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 พนักงานและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ออกแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวซึ่งเป็นผู้ได้รับเชื้อไวรัสโควิด 2019

ประชุมประชาคมเรื่องสถานที่ทิ้งเศษวัสดุ (วัสดุคอนกรีตเดิม เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ระหว่าง ม.3-ม.1)

ประชุมประชาคมเรื่องสถานที่ทิ้งเศษวัสดุ (วัสดุคอนกรีตเดิม เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ระหว่าง ม.3-ม.1)

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดประชุมประชาคม เรื่องสถานที่ทิ้งเศษวัสดุ (วัสดุคอนกรีตเดิม) เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ระหว่าง ม.3 – ม.1 ณ วัดวังกระเบียน ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี มีประชาชนในพื้นที่ ม.1 เข้าร่วมประชุม    

โครงการอบต.วังจั่นเคลื่อนที่พบประชาชน

โครงการอบต.วังจั่นเคลื่อนที่พบประชาชน

เมื่อวันที่ 24 – 26 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น โดยนางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนตำบลวังจั่น ร่วมจัดทำโครงการอบต.วังจั่นเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ ทั้ง 7 หมู่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งจะได้นำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570…

อบรมเจ้าหน้าที่ กปน. องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

อบรมเจ้าหน้าที่ กปน. องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดอบรมแนวทางการจัดการเลือกตั้ง ให้กับเจ้าหน้าที่ กปน. เพื่อดำเนินการจัดเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกสำโรง    

แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019

แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ ออกแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลวังจั่น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลวังจั่น

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563  นางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวังจั่น เป็นประธานจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลวังจั่น ของกองสวัสดิการสังคม ณ บริเวณวัดวังจั่น มีผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ

Big Cleaning Day 12 ตุลาคม 2563

Big Cleaning Day 12 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการ Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดวังจั่น