ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ โรงเรียนบ้านวังจั่น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างที่แปรงฟันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณสระหลวง ถึงนานายสมศักดิ์ แก้วสง่า หมู่ที่๕ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่๓ ถึงหมู่ที่๑ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก หมู่ที่๔ บริเวณบ้านนางทอง โอภาส ถึงบ้าน น.ส.บุญชู ชัยศร ยาว ๓.๓ เมตร ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย เขตพื้นที่ตำบลวังจั่น ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านวังจั่น ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่๖ เส้นถนน รพช. ถึงบ้านนางทองวุ่น วระฆัง ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี (แบบอัดท้าย) (ปรับปรุงร่าง TOR)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี (แบบอัดท้าย) (ปรับปรุงร่าง TOR)