ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก หมู่ที่๔ บริเวณบ้านนางทอง โอภาส ถึงบ้าน น.ส.บุญชู ชัยศร ยาว ๓.๓ เมตร ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย เขตพื้นที่ตำบลวังจั่น ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่๖ เส้นถนน รพช. ถึงบ้านนางทองวุ่น วระฆัง ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี (แบบอัดท้าย) (ปรับปรุงร่าง TOR)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด๖ตัน๖ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๖,๐๐๐ซีซี(แบบอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)