เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานแสดงรายยรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566

เรื่อง รายงานแสดงรายยรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 – เดือนมิถุนายน 2566)

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 – เดือนมิถุนายน 2566)

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)