ข่าวประชาสัมพันธ์

แจกชุดเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ดำเนินการแจกชุดเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565  

แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวเป็นผู้ได้รับเชื้อไวรัสโควิด 2019

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 พนักงานและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ออกแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวซึ่งเป็นผู้ได้รับเชื้อไวรัสโควิด 2019  

แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวเป็นผู้ได้รับเชื้อไวรัสโควิด 2019

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 พนักงานและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ออกแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวซึ่งเป็นผู้ได้รับเชื้อไวรัสโควิด 2019

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ประจำปีการศึกษา 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ประจำปีการศึกษา 2565 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ดำเนินการแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565

การประชุมรับทราบการแสดงเจตจำนงสุจริตเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดให้มีการประชุมพนักงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อรับทราบนโยบายของคณะผู้บริหาร เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น    

พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางพรนิภา  ชอบดี ผู้อำนวยการกองคลัง และนายอนุชา  แสงก่ำ หัวหน้าสำนักปลัด ตัวแทนหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกสำโรง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพสกนิกรเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน          

รับมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายพีระ  โหมดเครือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น รับมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 จากนายณรงค์  ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง เป็นผู้มอบ