รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565)

รายงานผลการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

รายงานผลการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565