e-service    คือ   ระบบบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ online  โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสำหรับบริการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ   เช่น  การเสียภาษี/ค่าธรรมเนียม การจดทะเบียน และการยื่นคำร้อง เป็นต้น    

กล่าวได้ว่า e-service   เป็นเป้าหมายหลักของทุกประเทศที่มุ่งพัฒนาบริการของภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้  โดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม   การพัฒนาช่องทางใหม่   ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความแตกต่างกันไปบ้าง   แต่ก็มักจะเน้นช่องทางที่ใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการติดต่อและให้บริการกับประชาชน   การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้หลาก หลายรูปแบบและมีความซับซ้อนในระดับที่แตกต่างกันตามเทคโนโลยี และ สถาปัตยกรรมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆ ให้ประชาชนสามารถเลือกใช้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

การบริการผ่านช่องทางออนไลน์ในระบบ

ยื่นแบบคำร้องทั่วไป

ท่านสามารถยื่นแบบคำร้องขอให้ อบต.ดำเนินการตามที่ท่านมีความประสงค์

สมัครเรียน ศพด.

ท่านสามารถสมัครเข้าเรียน ศพด.สังกัด อบต.วังจั่นได้ที่นี่ โดยทันที

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

ท่านสามารถแจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อบต.วังจั่น ได้ที่นี่

ขอรับบริการเก็บขยะ

ท่านสามารถขอรับบริการจัดเก็บขยะของ อบต.วังจั่น ได้ที่นี่

ขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุ

ท่านสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุสังกัดอบต.วังจั่น ได้ที่นี่

การบริการผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย สมาร์ทโฟน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ยื่นแบบคำร้องออนไลน์

ท่านสามารถยื่นแบบคำร้องออนไลน์ ให้ อบต.จัดการปัญหาความเดือดร้อนได้ทันที

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

ท่านสามารถยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้สุงอายุออนไลน์ ได้ที่นี่โดยทันที ไม่ต้องรอไปพบเจ้าหน้าที่ อบต.

ร้องเรียนการทุจริต

ท่านสามารถยื่นแบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.วังจั่น

ร้องเรียนทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

สมัครเรียน ศพด.วังจั่น

ท่านสามารถสมัครเข้าเรียน ศพด.สังกัด อบต.วังจั่นได้ที่นี่ โดยทันที

แบบประเมิน ความพึงพอใจ

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นสำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.วังจั่น

ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด ขอขอบคุณ

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

E-Service