องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ต่อต้าน
คอร์รัปชั่น

นางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ขอร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ณ บริเวณหน้าสำนักงานฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร