การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ต่อต้าน
คอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ขอร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โดยกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเเสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อกระตุ้นการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น และตอกย้ำเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร