แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ITA018
O18.จ่าย
ข้อบัญญัติ 2565