ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๑ บริเวณนานายคมกฤษณ์ ถึงถนน คสล.หมู่ที่๒ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๒ จากนานายเสมอ ทองสุภาพ ไปถึงนานายบุญมา เงินดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่๒ บริเวณวัดท่าฉนวน ไปถึงถนน รพช. เส้นถลุงเหล็ก-หนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณถนน คสล หมู่ที่๓ ถึงถนน คสล. หมู่ที่๖ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๑ บริเวณคลองเส้นหลังวัดวังกระเบียน ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณนานายอนุชา เทพอารักษ์ ถึง บ้านนายเสนอ ไวยสุนทรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง