จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๑ บริเวณนานายคมกฤษณ์ ถึงถนน คสล.หมู่ที่๒ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๒ จากนานายเสมอ ทองสุภาพ ไปถึงนานายบุญมา เงินดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่๒ บริเวณวัดท่าฉนวน ไปถึงถนน รพช. เส้นถลุงเหล็ก-หนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณถนน คสล หมู่ที่๓ ถึงถนน คสล. หมู่ที่๖ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๑ บริเวณคลองเส้นหลังวัดวังกระเบียน ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง