ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่๖ บ้านวังจั่นน้อย ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗ ตร.ม. บริเวณทางเข้าบ้านนายสนธยา ปากกะพอก หมู่ที่๕ บ้านวังจั่น ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย เขตพื้นที่ตำบลวังจั่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริมนม(นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด๒๐๐มิลลิลิตร)สำหรับโรงเรียนบ้านวังจั่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริมนม(นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด๒๐๐มิลลิลิตร)สำหรับโรงเรียนบ้านวังจั่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง