จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านวังจั่น นมปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๗ บริเวณถนน รพช. ไปถึงนานายแป๊ะ ทาทั่ว ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๗ บริเวณหน้าฟาร์มไก่ ไปถึงอ่างเก็บน้ำหมู่๒ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่๖ เส้นที่๑ บริเวณบ้านนางสาวทองแดง โสพรม ถึงบ้านนางบานเย็น ใจการุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่๖ เส้นที่๒ บริเวณบ้านนายปรางทอง จันทร ถึงบ้านนายพานเภา บัวรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่๒ บริเวณบ้านนายสมหวัง เฉลิมบุญ ถึงหน้าวัดท่าฉนวน ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่๕ เส้นที่๑ บริเวณบ้านนางสมทรง เป่าทอง ถึงบ้านนายสวาท ฝักบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง