ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด๑ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๑๐กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน๒ล้อ จำนวน๑คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่๔ บริเวณบ้านนายรามสิทธิ์ สิมบุตร ถึงสะพานบ้านนางสมทรง เป่าทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณบ้านนางเย็นตา ศรีหาพล ถึงสระน้ำ หมู่ที่๖ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณนานายจรัญ จรรยา ถึงสระหลวง หมู่ที่๕ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๔๘๕ เมตร ปริมาณดินลูกรัง ๑๗๔.๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๔ บริเวณไร่นายวิเชียร น้อยประถม ถึงเขตตำบลดงพลับ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๗๕๐ เมตร ปริมาณดินลูกรัง ๒๐๓ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๕ บริเวณจุดสามแยกหน้าบ้านนางสมทรง เป่าทองไปถึงฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๘๑๖ เมตร ปริมาณดินลูกรัง ๒๕๗ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๕ บริเวณนานางสังวาลย์ น้อยประถม ถึงฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๑๕๐ เมตร ปริมาณดินลูกรัง ๔๗.๒๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๔ บริเวณถนน คสล ถึงฝายดงพลับ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๔๔๕ เมตร ปริมาณดินลูกรัง ๑๐๐.๑๒ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๔ บริเวณถนน คสล.ไปถึงไร่นางสาวบัวทอง โสพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง