จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๔ บริเวณถนน คสล.ไปถึงไร่นางสาวบัวทอง โสพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณนานายจรัญ จรรยา ถึงสระหลวง หมู่ที่๕ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๔๘๕ เมตร ปริมาณดินลูกรัง ๑๗๔.๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๔ บริเวณไร่นายวิเชียร น้อยประถม ถึงเขตตำบลดงพลับ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๗๕๐ เมตร ปริมาณดินลูกรัง ๒๐๓ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๕ บริเวณจุดสามแยกหน้าบ้านนางสมทรง เป่าทองไปถึงฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๘๑๖ เมตร ปริมาณดินลูกรัง ๒๕๗ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๕ บริเวณนานางสังวาลย์ น้อยประถม ถึงฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๑๕๐ เมตร ปริมาณดินลูกรัง ๔๗.๒๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๔ บริเวณถนน คสล ถึงฝายดงพลับ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๔๔๕ เมตร ปริมาณดินลูกรัง ๑๐๐.๑๒ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณนานายอนุชา เทพอารักษ์ ถึง บ้านนายเสนอ ไวยสุนทรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดลอกคลองบริเวณแก้มลิง ถึง คสล.หมู่ที่๒ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง