จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณนานายอนุชา เทพอารักษ์ ถึง บ้านนายเสนอ ไวยสุนทรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดลอกคลองบริเวณแก้มลิง ถึง คสล.หมู่ที่๒ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดลอกคลองบริเวณคลองวังกระทุ่ม ถึงพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ โรงเรียนบ้านวังจั่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๓๕๖ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ โรงเรียนบ้านวังจั่น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่๓ ถึงหมู่ที่๑ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างก่อสร้างที่แปรงฟันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง