ประกาศเชิญชวน

ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง